Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông

Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản – Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản Liên kết Tải về 1. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng […]

Chi tiết

Thông tin về các tài liệu đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty CP Xe khách Sài Gòn Tải về 1. Thư mời họp đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 2. Mẫu thư xác nhận tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 3. […]

Chi tiết

Cập nhật Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 1. 208_CV-CBTT_31.3.23_Cập nhật tài liệu họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 2. Báo cáo của BKS kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2022 và phương hướng hoạt động năm 2023 […]

Chi tiết

Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Liên kết Tải về: 1.Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 2.Chương trình đại hội 3.Thư xác nhận tham dự 4.Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc ngày 31.12.2022 5.Tò […]

Chi tiết

Thông tin cập nhật, bổ sung tài liệu họp Đại Hôi Đồng Cổ Đông  thường niên năm 2022 1.260_CV-CBTT_18.4.22_Cập nhật tài liệu họp DHDCD thường niên năm 2022 2. Báo cáo tổng kết hoạt động SXKD 2021 và phương hướng năm 2022 3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2021 và kế hoạch 2022 […]

Chi tiết

Thông báo mời họp và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Xem chi tiết: 1. Thông báo mời họp ĐHĐCĐ 2019 1b. Mẫu giấy ủy quyền tham dự ĐHĐCĐ 2019 1c -Mẫu thư xác nhận tham dự ĐHĐCĐ 2019 1f. Nội quy tổ chức và tham dự Đại hội […]

Chi tiết

Copyright © Saigonbus 2020. All rights reserved.

Created by: MaskCodex