QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Xem tiếp