QUAN HỆ CỔ ĐÔNG > Báo cáo danh sách cổ đông nhà nước, cổ đông lớn tại thời điểm 06 tháng cuối năm 2017

 Danh sách cổ đông lớn, cổ đông Nhà nước năm 2018- Công ty Cổ phần Xe khách Sài Gòn
Xem chi tiết tạihttps://drive.google.com/file/d/1uTXmB8N65dXQqtqH8kFvjLa4mukjhshl/view?usp=sharing