QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng

Thông báo về việc trở thành công ty đại chúng

Căn cứ Công văn số 6887/UBCK-GSĐC ngày 13/10/2016 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về việc chấp thuận hồ sơ đăng ký công ty đại chúng, Công ty cổ phần Xe khách Sài Gòn xin trân trọng thông báo tới các Quý cổ đông về việc trở thành công ty đại chúng kể từ ngày 13/10/2016 như sau:

Xem tiếp
Điều lệ công ty

Điều lệ công ty

Điều lệ này là cơ sở pháp lý cho toàn bộ hoạt động của Công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn được thành lập và hoạt động theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội thông qua ngày ngày 26 tháng 11 năm 2014.

Xem tiếp
Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần

Tên công ty: Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Xem tiếp
« 1 2 3 4 »