QUAN HỆ CỔ ĐÔNG >

Xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017

Xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017

Xin gia hạn thời gian Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2017

Xem tiếp
Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Cho năm tài chính từ ngày 19/08/ 2016 đến 31/12/2016

Báo cáo tài chính đã được kiểm toán Cho năm tài chính từ ngày 19/08/ 2016 đến 31/12/2016

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trình bày báo cáo của mình cùng với Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính từ ngày 19 tháng 08 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016.

Xem tiếp
CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

CÔNG BỐ THÔNG TIN 24H

Ngày 30/12/2016 Công ty đã ký hợp đồng kiểm toán với công ty TNHH kiểm toán AFC Việt Nam để thực hiện dịch vụ kiểm toán báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 19 tháng 8 năm 2016 đến ngày 31 tháng 12 năm 2016

Xem tiếp
BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

BÁO CÁO TÀI CHÍNH QUÝ 4 NĂM 2016

BẢN THUYẾT MINH BÁO CÁO TÀI CHÍNH CHỌN LỌC - QUÝ 4 NĂM 2016

Xem tiếp
THÔNG BÁO

THÔNG BÁO

VỀ VIỆC ĐĂNG KÝ GIAO DỊCH TẠI SÀN UPCOM (HNX) CỦA CỔ PHIẾU CÔNG TY CỔ PHẦN XE KHÁCH SÀI GÒN

Xem tiếp
THÔNG BÁO 1180/TB-SGDHN

THÔNG BÁO 1180/TB-SGDHN

Ngày giao dịch đầu tiên cổ phiếu đăng ký giao dịch của CTCP Xe Khách Sài Gòn

Xem tiếp
QUYẾT ĐỊNH 736/QĐ-SGDHN

QUYẾT ĐỊNH 736/QĐ-SGDHN

Về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Xem tiếp
THÔNG BÁO 397/TB-XKSG

THÔNG BÁO 397/TB-XKSG

V/v được Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cấp Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán

Xem tiếp
THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

THÔNG TIN TÓM TẮT VỀ CÔNG TY ĐẠI CHÚNG

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0300478044 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư HCM cấp lần đầu vào ngày 21/04/2016, thay đổi lần thứ 12 ngày 10/09/2016.

Xem tiếp
« 1 2 3 4 »