Tin tức > Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn

Thay đổi điều lệ hoạt động công ty cổ phần Xe Khách Sài Gòn theo góp ý của cổ đông đến thời điểm 16h00 ngày 22/07/2016

Chi tiết vui lòng click vào link sau:

https://drive.google.com/file/d/0B1jPS6dQXv1cNjBRTWJTNGU2TjA/view?usp=sharing