Tin tức > NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ NĂM 2018 BẰNG HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 04/7/2018