Tin tức > MẪU PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN NGÀY 8.8.2018