Tin tức > Công bố kết quả bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO

Căn cứ Thông tư số 196/2011/TT-BTC ngày 26/12/2011 của Bộ Tài chính về việc hướng dẫn bán cổ phần lần đầu và quản lý, sử dụng tiền thu từ cổ phần hóa của doanh nghiệp 100% vốn Nhà nước thực hiện chuyển đổi thành công ty cổ phần; Ngày 08/3/2016 Công ty TNHH một thành viên Xe khách Sài Gòn (sau đây gọi tắt là Công ty XKSG) phối hợp với Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức đấu giá cổ phần lần đầu ra công chúng.

Công ty XKSG đã nhận được văn bản số 254/TB-SGDHCM ngày 08/3/2016 của Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh về việc thông báo kết quả đấu giá.

Nội dung đăng trên website của Công ty về kết quả bán cổ phần lần đầu ra công chúng IPO như sau:

-       Tổng số lượng cổ phần đưa ra đấu giá:                      14.427.400 cổ phần

-       Giá khởi điểm:                                                              10.200 đồng/cổ phần

-       Tổng số lượng nhà đầu tư đăng ký tham gia đấu giá: 14

(Trong đó: tổ chức: 1, cá nhân: 13)

-       Tổng khối lượng đăng ký mua:                                       5.757.100 cổ phần

-       Tổng khối lượng đặt mua hợp lệ:                                    5.757.100 cổ phần

-       Khối lượng đặt cao nhất:                                               4.500.000 cổ phần

-       Khối lượng đặt thấp nhất:                                             100 cổ phần

-       Giá đặt mua cao nhất:                                                  10.500 đồng/cổ phần

-       Giá đặt mua thấp nhất:                                                 10.200 đồng/cổ phần

-       Giá đấu thành công cao nhất:                                        10.500 đồng/cổ phần

-       Giá đấu thành công thấp nhất:                                       10.200 đồng/cổ phần

-       Giá đấu thành công bình quân:                                       10.200 đồng/cổ phần

-       Tổng số nhà đầu tư trúng giá:                                        14

(Trong đó: tổ chức: 1, cá nhân: 13)

-       Tổng số lượng cổ phần bán được:                                   5.757.100 cổ phần

(Trong đó số lượng cổ phần trúng thầu của NĐT nước ngoài: 0 cổ phần)

Tổng trị giá cổ phần bán được:                                     58.723.320.000 đồng