Tin tức > BÁO CÁO TÀI CHÍNH GIỮA NIÊN ĐỘ ĐÃ ĐƯỢC SOÁT XÉT CHO KỸ KẾ TOÁN 06 THÁNG KẾT THÚC NGÀY 30/6/2019