Tin tức > Báo cáo kiểm toán độc lập và thuyết minh báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31 tháng 12 năm 2019