Tin tức > Báo cáo của Hội đồng quản trị về quản trị và kết quả hoạt động của HĐQT năm 2019 và phương hướng hoạt động năm 2020